top of page

TERMS & CONDITIONS

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen W photography, vertegenwoordigd door Willemijn Beekman, en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van W photography, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.​

Diensten

W photography biedt commerciële fotografie diensten aan waaronder, maar niet beperkt tot, het maken van foto's voor promotionele doeleinden, bedrijfsevenementen, polaroids, interieurreportages en andere commerciële projecten.

Offertes en prijzen

Alle offertes en prijzen van W photography zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere bijkomende kosten, tenzij anders overeengekomen. W photography behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven te wijzigen, maar reeds bevestigde opdrachten zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs.

Auteursrecht en gebruik van foto's

Het auteursrecht van alle foto's blijft te allen tijde bij W photography. De klant verkrijgt het recht om de foto's te gebruiken voor de afgesproken doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om foto's te wijzigen, te reproduceren, te verkopen of over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van W photography.

Eigendom van websitecontent

Alle content van deze website, inclusief tekst, foto's en andere materialen, is eigendom van W photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Het is niet toegestaan om de content te downloaden, kopiëren, vermenigvuldigen, af te drukken, op te slaan, te wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Annulering en wijziging

Bij annulering of wijziging van een opdracht door de klant kunnen kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het stadium van de opdracht en de reeds gemaakte kosten. W photography behoudt zich het recht voor om opdrachten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

Aansprakelijkheid

W photography zal haar diensten met de grootst mogelijke zorg en professionaliteit uitvoeren. In geval van eventuele aansprakelijkheid beperkt W photography zich tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de betreffende opdracht.

Privacy

W photography zal de persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of wettelijk verplicht is.

geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen W photography en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar W photography is gevestigd.

W photography Amsterdam logo
bottom of page